Proiect PROF_Selecție cadre didactice program de formare

În cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, implementat de Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, a fost lansată selecția a 8-14 cadre didactice din unitățile de învățământ din județul Tulcea, pentru a participa la programul de formare ”PROF I – Mentorat de carieră didactică”, 120 de ore, 30 de credite profesionale transferabile, acreditat conform OME nr. 4618 din 11.08.2021, implementat în sistem online (62 de ore în sistem online sincron și 58 de ore în sistem online asincron).
Grup țintă vizat:
– cadre didactice care au statut de profesori mentori – ca urmare a selectării lor și a numirii în funcția didactică de profesor mentor, prin decizie a inspectoratului școlar, cf. O.M.E.C.T.S. nr. 5485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice sau ca urmare a participării la programe de formare naționale desfășurate în cadrul unor proiecte sistemice, prin care s-a constituit un corp național de profesori-mentori;
– cadre didactice cu experiență didactică și cu activitate metodică.
Programul de formare PROF I – Mentorat de carieră didactică va fi implementat, în etape, de către cele 4 universități partenere în cadrul proiectului, în calitate de furnizori ai programului – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mureș.
Pentru participarea la selecție, cadrele didactice vor întocmi un dosar electronic care va cuprinde:
1. Documente administrative – criteriu eliminatoriu
Studii superioare corespunzătoare postului
Titular în învățământul preuniversitar
Evoluția în carieră – minimum gradul didactic II sau titlul științific de doctor
Calificativul anual FB pe ultimii 4 ani școlari (pentru cadrele didactice care ocupă funcții de îndrumare și control la nivelul inspectoratelor școlare/CCD și care nu au fost evaluate pentru anul școlar 2020-2021 se vor lua în considerare numai calificativele din primii trei ani ai perioadei de referință)

2. Documente experiență profesională
a) Experiență de minimum 2 ani în activități metodice (metodist inspectorat școlar/ metodist liceu pedagogic/metodist CCD)
b) Experiență de minimum 2 ani în inspecție școlară
c) Coordonare activități din cadrul programelor de mobilitate de tip ERASMUS (coordonator proiect/ membru în echipă)
d) Experiență de minimum 2 ani în formarea și dezvoltarea profesională (responsabil formare/ membru în comisii/grupuri de lucru, la nivelul unității de învățământ)
e) Activități didactice de tip suport pentru predare-învățare-evaluare desfășurate în sistem blended learning/ online în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 sau formator cursuri acreditate CCD/ formator cursuri avizate CCD

3. Alte documente:
Cerere de înscriere (descarcă)
Declarație pe proprie răspundere (descarcă)
Copie carte de identitate
Adeverință eliberată de unitatea de învățământ în care este titular cadrul didactic/ISJ/CCD din care să reiasă funcția didactică (din categoria personal didactic de predare), specializarea.

Documentele care dovedesc experiența profesională (criteriul 2.) sunt certificate de către unitatea de învățământ/ISJ/CCD.
Comisia de selecție se organizează la nivel județean, prin decizie a directorului C.C.D. Tulcea.
Dosarele în format electronic (un singur fișier pdf. denumit PROF I_Nume și prenume) vor fi transmise pe adresa de e-mail contact@ccdtulcea.ro până cel târziu joi, 16 septembrie 2021, ora 16.