Formarea cadrelor didactice din unitățile școlare din județul Tulcea în proiectul ”ACCED”, POCU 106346 grupele 1, 2, 3

În cadrul Proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat prin O.M. nr. 5031/26.08.2016, 40 ore, 10 CPT, pentru trei grupe formate din cadre didactice selectate în grupul țintă al proiectului, care provin din școlile parteneri asociați.
Sesiunile de formare au avut drept scop dezvoltarea competenţelor pedagogice şi metodologice generale privind educaţia incluzivă: proiectarea şi implementarea unor demersuri incluzive adaptate nevoilor specifice şcolii, proiectarea şi implementarea incluziunii elevilor cu CES, dezvoltarea unui mediu educaţional şi relaţional optim în şcolile din comunităţile cu grupuri dezavantajate, implementarea unor strategii de incluziune socială a rromilor cu sprijinul mediatorului şcolar, utilizarea unor instrumente adecvate pentru a preveni fenomenul de discriminare în şcoală, identificarea principalelor stereotipii și comportamente discriminatorii la nivel individual, instituțional și mediatic, aplicarea de instrumente specifice pentru măsurarea distanței sociale față de grupuri vulnerabile.
Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, având ca Partener Casa Corpului Didactic Tulcea.
Obiectivul general al proiectului este diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.
Programul de formare se încadrează în A2. Formarea specialiștilor pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea PTS, respectiv A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare.