Anunț privind sistemul de echivalare a creditelor profesionale transferabile

Luând în considerare prevederile O.M.E.C nr. 5967/16.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, Casa Corpului Didactic Tulcea vă aduce la cunoștință că, în perioada 01 septembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control își poate echivala în credite profesionale transferabile forme de organizare a formării continue.

Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condiţiile de formare continuă privind acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, pentru următoarele forme de organizare a formării continue, finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la catedră, calculat conform art. 4 alin. (1) considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, în următoarele situaţii:

a) obţinerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I;
b) absolvirea de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţe ale educaţiei;
c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţe ale educaţiei;
d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională a cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar;
e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline, în învăţământul preuniversitar.

Calendarul de activități specifice pentru activitatea de echivalare a fost transmis în toate unitățile de învățământ din județul Tulcea, prin adresa CCD nr. 733/13.09.2021.
Persoană de contact desemnată de conducerea C.C.D. Tulcea: profesor metodist Nicolae Ariton, email nicolae.ariton@ccdtulcea.ro .