Anunț depunere documentații programe de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” și ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional” în vederea acreditării M.E.C.

Casa Corpului Didactic Tulcea depune, spre acreditare M.E.C., documentațiile elaborate pentru două programe de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, respectiv ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”.
Programul de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, propus spre acreditare, are 40 de ore, 10 CPT, scopul acestuia fiind dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a aplica strategii și instrumente în implementarea unor practici incluzive, de combatere a fenomenului discriminării și a comportamentelor discriminatorii. Cursul își propune să determine schimbări în comportamentul și atitudinile cadrelor didactice, contribuind prin transferul de cunoștințe, abilități și practici specifice la construirea școlii incluzive. Grupul țintă vizat este constituit din personal didactic de predare din învățământul preuniversitar. Tematicile abordate sunt: Educaţia incluzivă; Integrarea copiilor cu CES în şcoala românească; Şcoala fără discriminare; Reprezentări sociale și media.
Programul de formare ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”, propus spre acreditare, are 40 de ore, 10 CPT, scopul acestuia fiind formarea personalului didactic și didactic auxiliar în domeniul creării și administrării paginilor web și inițierea în utilizarea platformelor e-learning de tip Moodle, abilitarea în vederea integrării în activitățile școlare și extrașcolare și în promovarea imaginii unităților din învățământul preuniversitar. Grupul țintă vizat este constituit din personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Tematicile abordate prin conținutul programului sunt: Introducere în WordPress; Utilizarea limbajului HTML; Utilizarea WordPress; Utilizarea platformei Moodle.
După ce vor fi acreditate, cele două programe vor fi incluse în Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020.