Istoric Casa Corpului Didactic Tulcea

Casa Corpului Didactic Tulcea a fost înfiinţată în anul 1971, ca unitate conexă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea. În prezent, conform OMECTS nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic, casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
Misiunea Casei Corpului Didactic Tulcea este de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar din școlile tulcene, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale și europene în domeniul educaţiei.
Principalul obiectiv al Casei Corpului Didactic este formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural. În cei 45 de ani de activitate, sub conducerea unor oameni competenţi şi pasionaţi, profesorii Nicolae Rusali, Gheorghe Bucur, Ioana Mogoş, Victor Craus, Eduard Iordăchescu, Doina Adetu, Jenea Lazăr, Maria Gherasim, Carmen Aurelia Ştefănescu și Gabriela Nichifor, C.C.D. Tulcea a organizat atât activități de formare, cât și evenimente culturale, ştiinţifice şi educative, cercuri pedagogice, lansări de carte, întâlniri cu mari personalităţi ale şcolii româneşti, ale ştiinţei, artei şi literaturii, organizate atât la sediu, cât şi la şcolile din municipiu și județ.
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea s-a diversificat și actualizat an de an și a fost focalizată pe nevoia reală de formare a cadrelor didactice și pe situații din viața școlară tulceană, racordată la înnoirile pe care le-a adus reforma în sistemul de educație românesc.
De-a lungul anilor, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programe de formare acreditate sau avizate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în domenii precum didactica specialității, management educațional, tehnologia informației computerizate, consiliere și orientare, educație incluzivă, educația pentru prevenirea violenței și discriminării în școli, management instituțional, managementul proiectelor. Biblioteca CCD Tulcea cuprinde aproximativ 28000 de volume. Bibliotecarul C.C.D. Tulcea coordonează bibliotecile școlare și 23 de centre de documentare și informare existente în județ, asigurând asistența de specialitate bibliotecarilor și responsabililor CDI.
Începând cu anul școlar 2013-2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a înființat 3 filiale în județul Tulcea cu scopul de a facilita accesul cadrelor didactice din județ la formare și dezvoltare profesională. Acestea sunt: Babadag – Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”; Luncavița – Liceul Tehnologic „Simion Leonescu”; Cerna – Școala Gimnazială „Panait Cerna”.
Din septembrie 2014, CCD Tulcea este implicat în Parteneriatul Strategic Erasmus+ „Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”. Aplicantul este Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) – Debrecen, UNGARIA, ceilalți beneficiari fiind Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi -Edirne, TURCIA, Centro integrado de formación profesional medina del campo –Medina del Campo, SPANIA și Klaipedos valstybine kolegija -Klaipeda, LITUANIA. Obiectivele proiectului sunt: îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor/tinerilor cu nivel scăzut de dezvoltare a achiziţiilor fundamentale; elaborarea și livrarea unui program de formare pentru cadre didactice care lucrează cu elevi/tineri cu dificultăți de învățare și/sau cu risc de abandon și eșec școlar; elaborarea unui ghid metodologic (noi metode și instrumente de lucru pentru profesori) care va fi implementat în școlile din țările partenere.
În contextul unei adaptabilități pro-active, Revista „Convorbiri didactice”, inițial în format tipărit și din anul 2010 în format on-line, oferă cadrelor didactice un autentic spaţiu virtual de informare și valorificare a cercetărilor, inovaţiilor didactice, experienţelor profesionale obţinute în activitatea la clasă sau în afara ei.
Pagina web a instituției este un canal de comunicare prin care educația și dezvoltarea profesională continuă urmează liniile unui învățământ modern, constituind totodată și un instrument prin care Casa Corpului Didactic Tulcea este mai aproape de dascălii pe care îi slujește și își asumă pregnant rolul de furnizor, facilitator, promotor de dezvoltare profesională.
Pentru proiecte complexe dedicate corpului profesoral, Casa Corpului Didactic Tulcea a primit Premiul de Excelenţă în cadrul primei ediții a Galei Premiilor EduManager.ro, eveniment organizat de către Oameni și companii și Portalul EduManager cu scopul de a evidenţia eforturile şi profesionalismul celor care obțin rezultate remarcabile în domeniul educaţiei, în mediile de învățământ universitar și preuniversitar.
Echipa Casei Corpului Didactic Tulcea deschide personalului didactic și didactic auxiliar din județul Tulcea orizonturi de dezvoltare profesională raportate la standarde europene,

având ca țintă CUNOAȘTEREA,

luând ca aliat COLABORAREA,

urmărind ca rezultat DEZVOLTAREA.