Anunț depunere documentație program de formare Managementul comunicării și relații publice în vederea acreditării MEC

Casa Corpului Didactic Tulcea a trimis spre acreditare M.E.C. documentația elaborată pentru programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice”, în calitate de furnizor.
Documentația programului de formare a fost elaborată cu respectarea legislației în vigoare privind acreditarea programelor de formare, aceasta intrând în perioada următoare într-un proces de analiza și evaluare de către Comisia Specializată de Acreditare din cadrul M.E.C. După obținerea acreditării prin ordin de ministru, programul de formare va fi înscris în Registrul național al programelor de formare continuă acreditate și va intra în Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea.
Programul de formare Managementul comunicării și relații publice propus spre acreditare are 40 de ore, scopul acestuia fiind formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva comunicării, culturii organizaționale și relațiilor publice. Grupul țintă vizat este constituit din personalul didactic de predare și personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Tematicile abordate prin conținutul programului sunt: Relații publice și comunicare strategică; Cultură organizațională și diagnoză comunicațională; Grupul și echipa; Comunicare și negociere.
Responsabil program formare: Cherciu Cristina-Sinduța