Prezentare Centrul de Informare și Documentare (CDI)

Centrul de Documentare şi Informare (CDI) este un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, comunicare, informare şi de aplicare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actualizat, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unităţii de învăţământ. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării activităţilor specifice.

CDI este considerat, aşadar, un punct de reper pentru procesele inovatoare din şcolile româneşti, adresându-se întregii comunităţi educative, înţelegând prin aceasta nu numai elevii şi cadrele didactice din şcoala în care exista un CDI, ci si alte categorii de public ce au legătură cu şcoala: părinţii, membrii comunităţii locale, asociaţii şi cluburi ale elevilor etc.

Misiunea Centrului de Documentare şi Informare este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a favoriza accesul la informaţie şi participarea la dezvoltarea competenţelor cheie.

Rolul CDI este să promoveze inovaţia pedagogică şi reforma în educaţie, să asigure şi să contribuie la formarea, dezvoltarea, ameliorarea competenţelor cheie a beneficiarilor.

CDI asigură egalitatea de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite, prin activităţi formale, nonformale şi informale. Susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri specializări.

Un alt rol important al CDI se traduce prin faptul ca, prin intermediul activităţilor care se organizează aici, utilizatorii (în special elevii) sunt pregătiţi să-şi însuşească codurile lecturii şi strategiile de utilizare a resurselor informaţionale noi din CDI, ceea ce face din acest centru de documentare un laborator de învăţătură dotat să-i pregătească pentru utilizarea altor structuri culturale, ca de exemplu: bibliotecile municipale, centrele de documentare specializate, reţelele de comunicaţie. Le permite, de asemenea, să reflecteze la utilitatea socială a acestor mijloace de comunicare, de a fi în legătură cu realitatea prin intermediul activităţilor individuale şi colective de ordin şcolar, într-o viziune de transfer către practicile personale integrate dincolo de spaţiul şcolii.

Funcțiile CDI

 • Funcţia tehnică (de gestionare a fondului documentar, a echipamentelor, a spaţiului CDI)
 • Funcţia pedagogică (iniţierea elevilor în cercetarea documentară în cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice)
 • Funcţia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale)
 • Funcţia de informare generală
 • Funcţia de relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare
 • Funcţia de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură
 • Funcţia de orientare şcolară şi profesională
 • Funcţia culturală.

Documente pentru funcționarea CDI:

 • Plan managerial structurat pe 4 domenii de competenţă: pedagogic, cultural, de comunicare, gestionare având posibilitatea de a fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de cererea utilizatorului sau a partenerilor implicaţi, de realitatea şcolii, de condiţiile umane şi materiale disponibile, de noi oportunităţi.
 • Regulamentul intern CDI: cuprinde reguli, de comportament, organizarea fondului de carte, condiţii de împrumut şi restituire, penalităţi, etc.
 • Orarul propus de responsabilul CDI: trebuie aprobat în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, C.D.I- ul fiind deschis în afara activităţilor programate minim 10 ore pe săptămână, accesul cadrelor didactice cu clasa se face pe baza unei programări anterioare.

Tipuri de activități desfășurate în CDI:

 • Activități pedagogice: Prezentarea CDI şi a organizării sale; iniţierea elevilor în cercetarea documentară; proiecte disciplinare şi interdisciplinare în colaborare cu echipa pedagogică; activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar; orientare ; orientare şi consiliere vocaţională în colaborare cu psihologul şi consilierul şcolar; activităţi ce implică T.I.C. în practicile pedagogice – proiecte interdisciplinare ce implică T.I.C.; parteneriate educative (biblioteci, librării, edituri, I.S.J., C.C.D.,O.N.G., centre culturale, palate şi cluburi ale elevilor, asociaţii); activităţi extraşcolare.
 • Activități culturale: Animaţii lectură; animaţii audio – video; animaţii legate de mass-media; realizarea de expoziţii; organizarea de vizite şi întâlniri tematice; activităţii prilejuite de diverse evenimente; ateliere de creaţie; activităţi de valorificare a patrimoniului şi potenţialului cultural; parteneriate şi schimburi culturale.
 • Activități de comunicare: Colectarea şi difuzarea informaţiilor din interiorul şi exteriorul instituţiei necesare utilizatorilor; participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi locală; participarea la promovarea activităţii CDI; corespondenţa cu caracter profesional.
 • Activități de gestionare: Gestionarea spaţiului CDI; gestionarea funcţionării CDI; gestionarea bunurilor materiale; gestionarea financiară a funcţionării CDI; gestionarea bunurilor materiale; gestionarea fondului documentar, pluridisciplinar şi multimedia; gestionarea formării profesionale.