Prezentare bibliotecă

Biblioteca C.C.D. Tulcea este o bibliotecă de specialitate, de drept public ce îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar. Prin activitatea desfăşurată, ea sprijină procesul instructiv – educativ şi satisface nevoia de informare a cadrelor didactice, fiind un nucleu de inovaţie, experimentare şi difuzare a noutăţilor din domeniul educaţiei.

În plus, Biblioteca C.C.D. Tulcea îndeplineşte şi funcţii de coordonare şi îndrumare metodologică a bibliotecilor şcolare. Ca for metodologic al Bibliotecilor şcolare, Biblioteca C.C.D. asigură acestora asistenta de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi sprijină procesul de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari. Contribuie la formarea continuă a bibliotecarilor şcolari prin iniţierea, organizarea şi îndrumarea activităţilor metodice.

Biblioteca dispune de o sală de împrumut, o sală de lectură şi de depozite de carte.

Fondul de publicaţii cuprinde aproximativ 28 000 de volume, în principal din domeniile: educaţie, învăţământ, psihologie, sociologie, filozofie, istorie, geografie, ştiinţe exacte şi aplicate, artă etc. Colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc permanent cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate din domeniile: psihopedagogie, management educaţional, învăţământ special, sociologie, etc.

Servicii

Biblioteca pune la dispoziţia celor interesaţi:

Programe pentru definitivat, grade didactice, perfecţionare şi concursuri de titularizare şi suplinire;
Mape tematice;
Liste bibliografice;
Organizează expoziţii de manuale alternative, expoziţii tematice, prezentări şi lansări de carte.

Înscrierea la bibliotecă

Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.

Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmeşte fişa de împrumut la bibliotecă sau fişa de înscriere la bibliotecă.

Pentru completarea corectă a fişei de înscriere, utilizatorul/cadru didactic, trebuie să prezinte bibliotecarului Buletinul de identitate sau Cartea de identitate.

Prin semnarea fişei cititorul se obligă să respecte termenele de împrumut şi regulamentul bibliotecii.

Pot fi împrumutate maximum 3 cărţi o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire până la 30 de zile.

Nu se pot împrumuta: dicţionare, atlase, albume, cărţi rare, sau într-un singur exemplar, reviste, hărți, lucrări de gradul I, acestea se pot studia şi folosi numai la sala de lectura.