Program de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – grupa 3

În perioada 26.05.2017-22.06.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, program acreditat prin O.M.E.N.C.Ș Nr. 5031/26.08.2018, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile, la care au participat 23 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Tulcea.
Cursanții și-au dezvoltat competenţe pedagogice şi metodologice generale privind educaţia incluzivă, respectiv: proiectarea şi implementarea unor practici/demersuri incluzive adaptate nevoilor specifice clasei/ şcolii; dezvoltarea de parteneriate eficiente şcoală-familie-comunitate; planificarea, proiectarea şi implementarea incluziunii elevilor cu CES; dezvoltarea unui mediu educaţional şi relaţional optim în şcolile din comunităţile cu grupuri dezavantajate; implementarea unor strategii de incluziune socială a rromilor cu sprijinul mediatorului şcolar; utilizarea unor instrumente adecvate pentru a preveni fenomenul de discriminare în şcoală, identificarea principalelor stereotipii și comportamente discriminatorii la nivel individual, instituțional și mediatic, aplicarea de instrumente specifice pentru măsurarea distanței sociale față de grupuri vulnerabile.

Responsabil program: informatician Mara IVAN, C.C.D. Tulcea